Wednesday, August 11, 2004

آموزش سکس دهانی

تحريك چوچوله با زبان شايد يكي از پر لذت ترين كارها در سكس باشد.هيچ چيز قابل مقايسه با اين نيست كه يك زبان گرم و مرطوب در عرض فرج و حوالي چوچوله سر بخورد.بجز استمنا، احتمالاَ سكس زباني نتايج بهتري از ساير تمرينهاي سكس براي به ارگاسم رسيدن زنها خواهد داشتپيش بيني مي شود كه دختران جوان خيلي تميز باشند. پسران زياد بيرون مي روند و ممكن است لباسهاي خود را كثيف كنند اما دختران بايد بدن و لباس خود را پاكيزه نگاه دارند. دختران ياد گرفته اند كه هميشه جذاب به نظر بيايند و بوي خوش بدهند. اين موضوع حدود بيست سال پيش كمتر مورد توجه قرار مي‌گرفت اما هم اكنون زناني هستند كه احساس مي‌كنند كه بايد از كثيفي بپرهيزند و خود را از تعريق حتي در هنگام فعاليتهاي فيزيكي نيز مصون بدارند.در اوج اين موضوع، مسايل منفي زيادي وجود دارد كه بهداشت زنانه را لكه دار مي كند.بخصوص در ايالات متحده، تبليغ محصولات بهداشتي به مردم مي‌قبولاند كه بوي بدن و يا تراوشات بدن بد هستند.اين موضوع اصلاَ صحت ندارداين آداب و رسوم و باورها كه اندام تناسليشان يك رطوبت و بوي متمايز ايجاد مي‌كند، يك سد بر سر راه سكس دهاني بوجود مي آورد.آنوقت اين موضوع كه بيشتر زنها احساس كنند كه اندام تناسلي بدبو و كثيف دارند زياد متعجب كننده نيست و اين در حالي است كه در حقيقت آنان اندام تناسلي كاملاَ سالم وطبيعي دارنداگر يك زن بخواهد اجازة تحريك دهاني اندامهاي تناسليش را بدهد، ابتدا بايد با كاركرد اندام بدني‌اش آشنايي پيدا كند. فرجش مرطوب است زيرا فرج و مهبلش دائماَ يكديگر را تميز مي كننددر آغاز بلوغ، فرج خودش را بوسيلة مايع سفيد رنگ شفافي خودش را مي شويد. اين جريان اسيدي حامل يك باكتري بد است كه از ابتلا به بيماريها جلوگيري مي كند. يك زن ممكن است بدون اينكه برانگيختگي جنسي را احساس كند، از نظر جنسي برانگيخته شود و رطوبت مهبلي آن افزايش يابد ولي فقط احساس رطوبت بكند. بعلاوه، زنان بوي خودشان را توليد مي كنند كه اين اثر شيميايي نه تنها يك موضوع فردي است، بلكه چگونگي جريان سكسي‌شان را مشخص مي كند. تا موقعي كه بيني هايمان توانايي تشخيص بوها از فاصلة دور را ندارند، من مردها را مي خوانم كه وقتي از نظر جنسي بر انگيخته مي شوند آنرا افشا كنند. در حقيقت يك فرج تميز، ناسالم است و يك فرج مرطوب با بوي خاص خودش سالم استمواقع زيادي وجود دارند كه ممكن است فرج ناخوشايند و بد بو بنظر بيايند. اين ممكن است در اثر رطوبت طبيعي فرج باشد. بدليل جريان كم هوا در اطراف فرج، تبخير رطوبت اضافه نمي تواند به آساني صورت بگيرد. بدليل اينكه باكتريها مكانهاي گرم و مرطوب را دوست دارند، آنها مي توانند در اين مكانها به سرعت توليد مثل كنند و نتيجة آن بوي زننده و طعم بد است. علت بوي بد باكتريها هستند نه رطوبت مهبل. بدليل اينكه زنان امروزه لباس مي پوشند كه از حركت هوا در اطراف اندام تناسليشان جلوگيري مي كند، براي زنان لازم است كه اندام تناسليشان را قبل از سكس دهاني با آب خالص بشويند. اين مورد براي مردان نيز لازم استيك دوش يا حمام در ابتداي آماده شدن براي سكس پيشنهاد مي شود، بخصوص اگر يكي از شركا ساعاتي حمام نكرده باشد. در اين هنگام زن و مرد از يك فرج خوشبو لذت زيادي مي برنداين موضوعي است كه به ذائقة شخصي بستگي دارد. اگر يك زن احساس مي كند كه اندام تناسليش بو يا طعم بد دارد، بايد از شريكش سؤال كند كه او چگونه فكر مي كند. ممكن است او از آن بو لذت ببرد در حالي كه براي زن ناخوشايند است. اگر اندام تناسلي يك زن بوي ناخوشايند بدهد اين ممكن است از حضور يك بيماري خبر بدهد. اگر زن بداند يا احساس كند كه اندامش بوي بدني مي دهند، بهتر است كه به دكتر مراجعه كندشايد بهترين راه براي زنان و نوجوانان بمنظور اينكه بفهمند بو و مزة اندام تناسليشان طبيعي است اين باشد كه انگشتشان را در حين استمنا بو كرده و بچشند. اين موارد بستگي به چگونگي قاعده‌گي جاري، سطح برانگيختگي جنسي و رژيم غذايي دارد. اگر يك زن بصورت روزانه اين كار را انجام دهد او بهتر قادر خواهد بود كه به سلامتيش پي ببرد. اگر يك زن بو و مزة رطوبت خود را بداند، بهتر مي فهمد كه نياز به يك حمام در ابتداي سكس دهاني دارد و يا نيازمند معالجه استزوجين بايد بطور مكرر موهاي زائد خود را كوتاه كرده و يا بتراشند، تراشيدن موهاي زائد زنانه عمل ليسيدن چوچوله را تسهيل مي كندزناني وجود دارند كه وقتي يك اصلاح تميز انجام مي‌دهند، تحريك چوچوله‌شان لذت بخش‌تر صورت مي گيرد و بهداشت شخصي‌شان هم بيشتر رعايت مي شود. زن و شوهرهايي هم هستند كه موهاي زياد در قسمت شرمگاهي را ترجيح مي‌دهند. تراشيدن و يا كوتاه كردن موهاي شرمگاهي يك موضوع شخصي و سليقه اي است و يك نياز براي تحريك چوچوله‌اي نيستبر خلاف نظر عمومي و انتظار خيلي از زنان، تحريك چوچوله با زبان يك امر خدادادي نيست كه هركس از بدو تولد آنرا بلد باشد. تحريك چوچوله با زبان يك مهارت آموختني است. اگر شما براي ياد گرفتن و آموزش دادن آن زمان صرف نكنيد نمي‌توانيد بطور كامل از مزاياي اين روش لذت ببريد. هر زن متفاوت است، بنابراين اينكه يك زن در گذشته چطور از ليسيدن مهبل احساس لذت مي‌كرده مهم نيست، بلكه تكنيكها بايد مجداداَ پياده شوند وقتي شريك جنسي تغيير مي‌كند. زنان در اين مورد قابل مقايسه نيستند چرا كه ممكن است چيزي كه يكي دوست دارد ديگري دوست نداشته باشد. اينها دلايلي دارند كه ممكن است بخاطر فيزيك بدني و يا علل روانشناختي باشند. هر فرد بايد يك مطلب كامل در مورد نحوه‌هاي مختلف اين كار بخواند، بدليل اينكه راه مشخصي وجود ندارد كه بتوان گفت اين موضوع براي همة زنان صادق است. راهايي كه ارائه مي‌شود فقط كليات مسئله را مشخص مي كند. خواندن و يا جستجو كردن راهها ممكن است كه در مورد راههاي مختلف ايده‌هايي بدهند، اما خود زن بهتر مي‌تواند بگويد كه كدام را لذت بخش‌تر براي او است و بهترين راه استدر حالت كلي، ارتباط مهمي بين احساس لذت كردن در هنگام تحريك چوچوله با زبان و سكس وجود دارد.زنان بايد ابتدا سكس را خوب ياد بگيرند و اين شامل صحبتهاي در حين سكس، صداهاي تحريك كننده،حركات و اشارات دست و سر و حركات بدن مي شود. مثلاَ اگر تا اندازه‌اي احساس خوشي كند بگويد آه اگر شريكش كاري را انجام نمي دهد به او بگويد كه چگونه آن كار را بكندهميشه مثبت باشد. سر معشوقه‌اش را با دست بگيرد و به محلي كه دوست دارد لبان او با آنجا تماس پيدا كند، فشار دهد. اگر از محلي كه لبان قرار گرفته احساس رضايت مي كند پاهايش را به دور سر حلقه كند و بدن را در همان حالت نگاه دارد. وقتي كه زن نگران اين باشد كه شريكش به زحمت افتاده،آنها بايد يكديگر را رها كنند اگر سعي و تلاششان بي نتيجه باشد. شخصي كه تحريك چوچوله با زبان را انجام مي‌دهد بايد راهنمايي بخواهد از شريكش با نگاه كردن در چشمان او و با چشمان از او سؤال كند كه آيا اين كاري كه انجام مي‌دهد او دوست دارد يا نه. زنان بايد با شريكشان صادق باشند و هرگز تظاهر به لذت بردن و ارگاسم ننمايندعمل تحريك چوچوله با زبان و عشق بازي دهاني بايد در زمانهاي مختلف و دوره‌هاي زماني گوناگون اجام شود تا دو شريك بهترين و راحت ترين حالت را پيدا كنند. براي بسياري از زن و شوهرها براي جلب يكديگر فقط از سكس دهاني استفاده مي‌كنند، بنابراين يافتن يك حالت راحت فوق‌العاده مهم است.بهترين‌حالتها شايد آنهايي هستند كه زن بر روي يك سطح صاف قرار گيرد و بخوابد يا زانو بزند بر روي شريكش(پاها در طرفين صورت شريك قرار گيرد-يا دراز بكشد و پاهايش را بصورت مستقيم در طرفين صورت شريك نگاه دارد و يا پاهايش بصورت خم در طرفين صورت واقع شود-) اين حالت بيشترين آزادي در حركت را با آنها مي‌دهد. بطور همانند، هردو شريك در حين تحريك چوچوله با زبان در حالت راحت هستند. اگر يكي يا هردو شريك در وضعيت ناراحت باشند، اين باعث مي‌شود كه اين عمل بيشتر از احساس لذت ايجاد ناراحتي بكند. شما نمي‌خواهيد كه شخصي كه در حال تحريك چوچوله با زبان است، گردنش را بصورت شق و خسته كننده نگاه دارد تا بتواند لبانش را به فرج برساند. همچنين شما نمي‌خواهيد كه زن وزن بدن خود را براي مدت طولاني تحمل كند. مقداري زمان صرف كنيد كه قبل از شروع به سكس يك محل مناسب بيابيد. وضعيت سلامت بدني، سن، وزن . انعطاف پذيري بدن شما تعيين مي‌كنند كه بهترين موقعيتها براي شما كدامند. استفاده از يك حالت تخيلي اگر باعث شود ماهيچه‌هايتان خسته و يا منقبض شوند به شما هيچ سودي نمي‌بخشد:برخي حالتهاي بررسي شدهزن ممكن است بخواهد كه زانو بزند در طرفين سر شريكش و بدنش را پائين بياورد كه فرجش نزديك لبان شريك شود.در اين حالت زن مي‌تواند به طرف پاها و يا پشت به پاهاي شريكش باشد.كاركرد خوب اين حالت بستگي به زاوية فرج و زاوية زبان شريك دارد. ممكن است كسي كه مشغول تحريك چوچوله با زبان است، بخواهد كه يك بالش زير سرش قرار دهد تا راحت تر سرش به فرج نزديك شود. يا ممكن است كه بخواهيد يك بالش نرم يا يك لحاف تاشده در زير باسن زن قرار دهيد تا وزن خود را بر روي آن بياندازد. براي گسترش دانش خود شما نبايد در حين كار بصورت فعال قسمتي از وزن بدن خود و يا شريكتان را نگه داريدزن مي‌تواند در زير شريك كه بر روي او دراز كشيده يا زانو زده دراز بكشد و از خط مشي موجود پيروي كندزن ممكن است بخواهد كه بر روي يك تخت خواب دراز بكشد و پاهايش را از لبه‌هاي تخت آويزان كند. شريك جنسي او زانو مي‌زند بر روي زمين مابين پاهاي باز شدة زن. يك بالش مي‌تواند در زير زانوها و يا در مقابل قفسة سينة شخص زانو زده قرار گيرد. زن ممكن است بخواهد كه يك بالش در زير رانهايش قرار دهد تا آنها را براي نزديك شدن به دهان شريك بلند كندبعضي از زن و شوهرها ممكن است بخواهند بغل به بغل قرار بگيرند و از خط مشي موجود پيروي كنند. سرهايشان در ميان رانهاي يكديگر قرار مي‌گيردعده ديگري از زن و شوهرها ممكن است نياز داشته باشند به اينكه بر روي يك سطح صاف به بغل دراز بكشند و با يكديگر يك زاوية قائمه بشكل T درست كنند. اين نحوة دراز كشيدن باعث مي‌شود كه سر شريك بين رانهاي دروني زن قرار گيرد. زن ممكن است نياز داشته باشد كه قسمت خميدة بالايي پايش را به يك جفت بالش تكيه بدهد. شخص تحريك كننده چوچوله با دهان مي‌تواند هم در پشت و هم در جلوي زن قرار گيردالبته در بيشتر مواقع، حالتهاي سنتي وجود دارند كه زن به پشت دراز مي‌كشد و مرد در ميان پاهاي از هم باز شدة او قرار مي‌گيرد. بالشهايي مي‌توانند در زير سر زن قرار گيرند تا او بتواند سرش را براي تماشا كردن شريكش بالا بياورد و يا كفلهايش بوسيلة بالشهايي بالا آورده شوند. شخصي كه عمل تحريك چوچوله با دهانش را انجام مي‌دهد نيز مي‌تواند زير قفسة سينة خود بالشي قرار دهد كه احساس راحتي كندفنهاي واقع بكار گرفته شده از اين زوج تا زوج ديگر متغير هستند. حساسيت فرج و چوچولة زن است كه مشخص مي‌كند كه او كدام نوع از تحريك را دوست دارد و بيشترين پاسخ را به آن مي‌دهد. زناني هستند كه تماس آرام و نرم را دوست دارند در حاليكه بعضي از آنها تماس سريع و محكم را مي‌پسندند. ساختار اندام تناسليشان مشخص مي‌كند كه كدام بهتر امكان دارد. يك زن كه لبه‌هاي داخلي فرجش خوب توسعه يافته و كامل شده ممكن است كه دوست داشته باشد كه آنها مكيده شوند در حالي كه يك زن بدون لبه‌هاي داخلي فرج يا با لبه‌هاي داخلي فرج كوچك نمي‌تواند اين موضوع را تجربه كند. اگر يك زن چوچوله‌اي داشته باشد كه طرح و شكلش بسمت بيرون باشد و يا خوب توسعه يافته باشد شريك او مي‌تواند چوچوله‌اش را مانند يك آلت تناسلي مردانة كوچك بمكد، در صورتي كه اگر يك زن چوچوله‌اي پنهان يا كوچك داشته باشد، شريك او فقط مي‌تواند آنرا ليس بزند. يك نقش مهم وجود دارد و آن اين است كه بايد ريتم و شدت كار را كه در شروع آغاز مي‌كنيم تا نزديك شدن به ارگاسم حفظ كنيم، مگر اينكه قصد داشته باشيم ساير قسمتهاي بدن را بچشيم. هيچ چيز يك زن را به اندازه ايجاد وقفه در هنگام تحريك چوچوله توسط شريك و يا پراكندگي محل ليسيدن، ناراحت و متاثر نمي‌كند وقتي كه او در آستانة ارگاسم قرار گرفته استفوراَ چوچولة زنان را در ابتداي كار جستجو نكنيد. اگر يك زن به اندازه كافي برانگيخته نيست، چوچوله‌اش حتي ممكن است به تمام حالات برانگيختگي بي احساس باشد. در اين هنگام شما بايد منتظر باشيد تا هورمون‌هاي او جريان پيدا كنند و اندام تناسليش از خون پر شوند. يك سياحت آرام و طولاني در چوچوله او بنمائيد. بكمك يك حادثه چوچوله‌اش را كشف كنيد. ببوسيد، نوازش كنيد و قسمتهاي دروني رانها را بليسيد. با ملايمت منطقه‌اي را كه فرج و رانها به هم متصل مي‌شوند را بليسيد. به آرامي برآمدگي شرمگاهي و لبه‌هاي بيروني فرج را بليسيد. تامل كنيد. زبانتان را در طول منطقة تلاقي دو لبة فرج حركت دهيد. زبانتان را در منطقة بين لبة دروني و بيروني فرج بلغزانيد. در صورت امكان لبه‌هاي دروني فرج را به درون دهانتان بكشيد و آنها را بمكيد. با ملايمت خون را در آنها جاري كنيد. منطقة بين لبه‌هاي داخلي را بمكيد همچنين بيرون فرج و محل سوراخ ادرار را. اگر بدنة چوچوله خوب مشخص و مشهود شد، زبانتان را در طول فرج كه از لبه‌هاي بيروني جدا شده‌اند حركت دهيدموقعي كه فرج كاملاَ خيس خيس شد و در حال خيس شدن بيشتر بود، به آرامي شروع كنيد به ليسيدن چوچوله. در ابتدا كلاهك آنرا فشار ندهيد. به زن زمان دهيد تا كاملاَ برانگيخته شود. وقتي زن آمادة انفجار به نظر رسيد بوسيلة انگشت چرب كلاهك چوچوله را به عقب برانيد (اين كار را خود زن هم مي‌تواند بكند) سپس بليسيد و بمكيد چوچولة حساس قشنگ بلوطي شكل را. خيلي آرام و ملايم باشيد. در اين حالت زنان نياز به يك تماس بسيار سبك دارند بعضي‌ها ممكن است به اين نتيجه برسند كه آن خيلي حساس و ظريف است و به محكم نگه داشتن نياز دارد اما اين كار بايد با تماس نرم و آرام باشد.ممكن است بعضي‌ها تحمل تحريك مستقيم چوچولة بلوطي شكلشان را نداشته باشند. به نرمي چوچوله را بمكيد، با ظرافت خون بيشتري را به اطراف آن بكشيد. در اين حالت يكباره شما حالتي از تحريك را پيدا مي‌كنيد كه براي او لذت بخش است، آن تحريك را ادامه دهيد تا زن ارگاسم را تجربه كند، اگر او اين موضوع را مي‌خواهد. اگر او قادر به رسيدن به ارگاسم نيست تحريك را بصورتي كه براي هردوي شما لذت بخش است، ادامه دهيد. تحريك با زبان الزاماَ همراه ارگاسم نيست بلكه اين كار مي‌تواند لذت بخش و ارضا كننده باشداگر زني مي‌داند چه كار و حالتي را دوست دارد، به حرفش گوش بدهيد. اگر او تا به حال تحريك چوچوله با دهان را تجربه نكرده يا حداقل دورة آنرا هم نديده است، اين تجربه به آرامي صورت مي‌گيرد. حتي زن و شوهرهايي كه قبلاَ اين كار را انجام داده‌اند ممكن است بخواهند تكنيكهاي جديد را امتحان كنند. وقتي در حال آزمايش هستيد، سعي كنيد زبانتان را بر روي فرج به هر صورتي كه فكر مي‌كنيد كه مي‌توانيد، حركت دهيد. راههاي زيادي وجود دارند و فقط يك راه وجود دارد كه براي آن زن بهترين راه است، با سعي و خطا آنرا بيابيداگر هر دو شريك در حالت راحت قرار گرفته باشند و احساس راحتي بكنند، ممكن است شما قادر نباشيد كه لبه‌هاي بيروني فرج را بدون استفاده از دستها از هم جدا كنيد و به جواهر دسترسي پيدا كنيد، بنابراين بايد صورتتان را كامل به فرج نزديك كرده چوچوله و لبه‌هاي دروني فرج را با زبان و لبهايتان پيدا كنيد. يك زن قادر خواهد بود با شما در اين كار بوسيلة دستانش همكاري كند، ولي اين كار ممكن است خيلي خسته كننده باشد. اگر پاهاي زن با آسودگي از هم باز شوند، فرج او هم بطور طبيعي مي‌توانند از هم جدا و باز شوند و لبه‌هاي بيروني، جدا از هم كشيده مي‌شوند وقتي كه او بسيار برانگيخته شده استاز زماني كه زبانتان خسته شد، مطمئن باشيد كه لبها و زبانتان اندام حساس و ظريف را نوازش كرده و يا مي‌مكد در يك دوره تناوبي. اگر شما از زبانتان زياد استفاده مي‌كنيد و زبانتان به اين موضوع عادت ندارد، زبانتان ممكن است به زودي خسته بشود. بهتر است لبانتان را نزديك چوچوله و لبه‌هاي فرج در صورت امكان نگه داريد. از نوازش كم با زبانتان استفاده كنيد اندك اندك توسعه دهيديك زن ممكن است از اينكه شما زبانتان را وارد مهبلش كنيد و ديواره‌هاي آنرا با زبان تحريك كنيد، لذت ببرد. شما قادر نخواهيد بود زبانتان را در فواصل دور وارد كنيد ولي نقاط حساس هم در همان ابتداي مناطق ورودي هستند. زناني هستند كه از اينكه شما انگشت يا انگشتهايتان را داخل مهبلشان بكنيد و ديوارة آنرا و احتمالاَ نقطة جي را تحريك كنيد لذت مي‌برند، در حالي كه شما مشغول مكيدن چوچوله هستيد. بعضي از آنها از اينكه شما انگشت يا انگشتان چرب شده‌تان را وارد مقعدشان كنيد و آنرا ماساژ دهيد درحالي كه داريد با دهان چوچوله‌شان را تحريك مي‌كنيد لذت مي‌برندزن و شوهرهاي زيادي در هنگام سكس دهاني از حالت 6 9 انگليسي لذت زيادي مي‌برند. اين حالت از قرار گرفتن باعث مي‌شود كه زن و شوهر در آن واحد بوسيلة دهان يكديگر را تحريك كنند. زن و شوهرهاي زيادي اين روش را خيلي لذت بخش بيان كرده‌اند چون در آن يكديگر را تا رسيدن به ارگاسم تغذيه مي‌كنند. بعضي‌ها اين حالت را مناسب نمي‌دانند زيرا نمي‌توانند در حين تحريك شرسكشان متمركز شوند و در حين كار فقط به فكر رضايت خودشان هستند و شريكشان را فراموش مي‌كنند. بعضي ديگر نيز فقط به فكر كاري كه انجام مي‌دهند هستند و ارگاسم خود را فراموش مي‌كنند. بنابراين دوباره سعي و خطا مي‌تواند به شما كمك كند كه كدام راه بهتر استيك راهنمايي براي سكس دهانيچگونه بايد فرج را خورد !؟ -نوشته شده توسط تامي، نيكول و ليندامن احترام زيادي براي كساني فرج را مي‌خوردند قايل هستم چون عدة زيادي اين كار را ني‌كنند و من تنها زني نيستم كه اين را مي‌گويم، علاوه بر اين خيلي از كساني كه در كالجهاي قديمي دوره‌هاي آنرا ديده‌اند آنرا بخوبي انجام نمي‌دهند به همين دليل من اين راهنمايي را ارئه مي‌كنم، شايد كه كمي كمك كننده باشد. موقعي كه يك زن يك مرد را مي‌يابد كه از سرش خوب استفاده مي‌كند، احساس مي‌كند كه يك جواهر پيدا كرده و نمي‌خواهد آنرا از دست بدهد. او يك خريدار خوب است و زن اين را خوب مي‌داند. او حتي به دوست دخترهايش در مورد آن مرد چيزي نخواهد گفت اگرچه آن مرد خيلي مشهور در شهر باشد. بنابراين به خاطر داشته باشيد، خيلي از مردها مي‌توانند بصورت رضايت بخش طرف مقابل را بگايند ولي آنكه از سرش خوب استفاده مي‌كند بهتر خواهد بودزنهاي زيادي هستند كه راجع به بدنشان احساس شرم مي‌كنند، حتي اگر شما به جاهاي مختلف دنيا رفته باشيد و با زنان كشورهاي مختلف هم‌بستر شده باشيد مي‌بينيد كه آنها نسبت به اينكه چطور شما از بدنشان خوشتان مي‌آيد، نگرانند. به او بگوئيد كه آن بسيار زيباست و به او بگوئيد كه كدام قسمتها بهترين هستند اما اعتماد او را جلب كنيد تا به شما اجازة استفاده از ميان پاهايش را بدهدحالا صبر كنيد و به آنچه مي‌بينيد خوب نگاه كنيد.زيباست، آيا اينطور نيست؟هيچ چيز در يك زن منحصربفرد تر از مهبل نيست، من مي‌دانم، تعداد زيادي از آن را ديده‌ام، رنگها، اندازه‌ها و اشكال متفاوتي دارد. بعضي از آنها خيلي ظريف و نرم هستند مانند مال دختر بچه ها و بعضي ديگر داراي لبه‌هاي ضخيم هستند كه به شما سلام مي‌كنند. بعضي از آنها مانند خز تودرتو در برس هستند و بعضي ديگر با پرز شفاف پوشانده شده‌اند. كيفيت منحصر به فرد همسرتان را پاس بداريد و به او بگوئيد چه چيزي در او ويژه استزنان داد و ستد كلامي بهتري نسبت به مردان دارند بخصوص در حين رابطة عاشقانه. همچنين آنها بهتر به عشق زباني پاسخ مي‌دهند به اين معني كه هرچه بيشتر شما با او حرف بزنيد او بهتر خودش را در اختيار شما مي‌گذارد. بنابراين موقعي كه داريد مهبل زيبايش را نوازش مي‌كنيد، با او در مورد آن صحبت كنيداكنون دوباره خوب با آن نگاه كنيد. به آرامي و با ملايمت لبه‌هاي آنرا از هم باز كنيد و به لبه‌هاي دروني آن نگاه كنيد، حتي اگر دوست داريد آنرا بليسيد. اكنون بالاهاي مهبل را از هم باز كرده و پهنش كنيد تا چوچوله را پيدا كنيد. زنان چوچوله با اندازه‌هاي متفاوت دارند دقيقاَ مانند مردان كه آلتهايي با اندازه‌هاي متفاوت دارند. همة آنها در زير ختنه‌گاه پنهان شده استهروقت شما به يك مهبل زنانه دست مي‌زنيد مطمئن باشيد كه انگشتتان مرطوب است. شما مي‌توانيد آنرا با آب دهان يا ترشحات داخلي زن مرطوب كنيد.حتماَ مطمئن باشيد كه انگشتتان را وقتي مي‌خواهيد به چوچوله دست بزنيد مرطوب كرده باشيد چون آن از خود رطوبتي ندارد و بسيار هم حساس است. اگر انگشتتان خشك باشد به آن خواهد چسبيد و اين مضر و آسيب رسان است. اما شما نمي‌خواهيد كه در هر صورت آنرا لمس كنيد شما بايد كارهاي بالا را براي دست زدن به آن انجام دهيد. قبل از اينكه زن برانگيخته شود، چوچولة او بسيار ظريف براي كنترل استبه مهبلش به آرامي نزديك شويد. زنان، حتي بيشتر از مردان عاشق اين هستند كه با آنان شوخي شود و دست انداخته شوند. قسمت داخلي ران زن، ظريف ترين و حساس ترين نقطه است. آنرا بليسيد، ببوسيد و با نوك زبانتان بر روي آن طرح بكشيد. بطور وحشيانه به مهبل نزديك شويد و سپس در آن غرق شويد، آنچه را او انتظاار دارد انجام دهيداكنون چروك محل اتصال پا به مهبل را بليسيد، دماغتان را به مهبل بماليد. مانند فرچه لبانتان را روي شكاف فرج بدون فشار به پائين بكشيد تا او را بيشتر تهييج كنيداو را ببوسيد،ابتدا با ملايمت و سپس محكم تر. حالا از زبانتان براي باز كردن لبه‌هاي مهبل از همديگر استفاده كنيد و وقتي كه او آنها را از هم باز كرد، زبانتان را بين لايه‌هاي گوشتي مهبل بالا و پائين ببريد. به آرامي بمكمك دستانتان پاهايش را از هم بيشتر باز كنيد. هر كاري كه شما براي خوردن مهبل زن انجام مي‌دهيد بايد به آرامي صورت پذيردبا ملايمت لبه‌هاي مهبل را بكشيد و با زبانتان ضربه‌هاي آرام به چوچوله بزنيد، اين كار را چه كلاهك چوچوله را پوشانده بو چه نپوشانده بود انجام دهيد. اين كار را به سرعت انجام دهيد. اين كار بايد باعث شود كه پاهايش به لرزه بيافتند. موقعيكه حس او به سوي ارگاسم برانگيخته شد، لبهايتان را بصورت دايره به دور چوچوله قرار دهيد و آنرا درون لبانتان قرار دهيد. با ملايمت شروع به مكيدن چوچوله كنيد و به صورت زن نگاه كنيد تا عكس‌العمل او را ببينيد. اگر او مي‌تواند كنترل شود و تحمل كند مكيدن را سخت تر كنيد. هرچه تحمل او را بيشتر ديديد مكيدن را سخت تر كنيد. اگر او خواست بخاطر هيجان ارگاسم باسن خود را به بالا بياورد در برابر او ايستادگي نكنيد و با او حركت كنيد. به او قفل شويد و دهان داغتان را بر روي چوچوله نگاه داريد، او را رها نكنيد. در اين حالت چيزي كه از او زياد مي‌شنويد اين جملات است: “ مكث نكن، اصلاَ متوقف نشو”اين به اين دليل است كه بيشتر مردان در اين حالت توقف مي‌كنند. مكيدن چوچوله كار دوست داشتنيي است، اين چيزي است كه ارزش يادگيري خوب را دارد. من كسي را مي‌شناسم كه آدم كثيفي در گائيدن است و واقعاَ پست است ولي او طوري مهبل را مي‌خورد كه من تا حال كسي را نديدم كه مانند او بدون مشكل اين كار را انجام دهد و به همين دليل دختران زيادي را به خود جذب مي‌كنددر بخش قبلي ديديم كه چيز ديگري وجود دارد كه مي‌تواند خوشي زن را تشديد كند. شما مي‌توانيد عمل گائيدن با انگشت را انجام دهيد در حالي كه زن دارد از موهبت ليسيده شدن چوچوله‌اش بهره‌مند مي‌شود. قبل از ليسيدن چوچوله، در حين آن و يا بعد از آن. آنها واقعاَ آنرا دوست دارند. بغير از ناحيه شهوت‌زاي اطراف چوچوله، زن يك منطقة فوق‌العاده حساسي در سقف فرجش دارد. اين منطقه است كه شما به آن مي‌ماليد در هنگامي كه داريد با زن نزديكي مي‌كنيد. خوب بدليل اينكه كلاهك آلتتان دور از دهانتان است، انگشتانتان بايد عمل گائيدن را انجام دهنددو انگشت را انتخاب كنيد. يك انگشت خيلي لاغر است و سه انگشت هم خيلي پهن است بنابراين نمي‌توانند خوب نفوذ كنند. اطمينان ايجاد كنيد كه آنها را خوب مرطوب كرده‌‌ايد تا پوست زن را ناراحت نكنيد. آنها را به داخل بليزانيد، اين كار را در ابتدا آرام انجام دهيد و سپس سريعتر اين كار را بكنيد. بكمك آنها بصورت موزون و ريتميك زن را بگائيد. سرعت را افزايش دهيد وقتي زن مي‌خواهد. به نفسش گوش دهيداو به شما اجازه خواهد داد تا بفهميد كه چه كاري را انجام دهيد. اگر شما همزمان هم مشغول ليسيدن چوچوله هستيد و هم او را با انگشتان مي‌گائيد، شما او را بيشتر از حالتي كه با كلاهك آلتتان به تنهايي تحريك مي‌كنيد، تحريك خواهيد كرد. بنابراين شما مطمئن باشيد كه او در اين حالت به اوج لذت مي‌رسد، اگر شك داريد مي‌توانيد نشانه‌هاي آنرا مورد بررسي قرار دهيد. ويژگيهاي هر زن منحصر بفرد است. ممكن است زن شما فقط نوك پستانهايش سفت شوند وقتي كه او تهييج مي‌شود و يا وقتي كه به ارگاسم مي‌رسد. دختران ممكن است كه سرخ بشوند و يا اينكه شروع به لرزيدن بكنند. با نشانه‌هاي همسر خود آشنا شويد و شما بايد عاشق و معشوق اثر پذير باشيدموقعي كه زن داشت به ارگاسم مي‌رسيد، بمنظور رسيدن به اوج لذت، چوچوله را رها نكنيد و براي مدتي به آن قفل شويد. وقتي اولين ارگاسم شروع به فروكش كردن كرد، با زبانتان در طول زير چوچوله فشار بياوريد و لبانتان را كه بالاي آنرا پوشش داده‌اند آزاد كنيد. زبانتان را بيرون و درون مهبل حركت دهيد. اگر انگشتانتان درون آن هستند، آنها را با ملايمت كمي بيشتر حركت دهيد بدليل اينكه اشياء درون آن در اين موقع بسيار حساسنداگر شما اين بازي را خوب انجام دهيد، با اين كار قادر خواهيد بود زن را چندين بار به ارگاسم برسانيد. يك زن بعد از ارگاسم براي مدت يك ساعت هيجان زده مي‌ماند. آيا مي‌توانيد اطلاعات كامل از يك تماس را درك كنيد. يك زن مي‌تواند در يك رابطة جنسي 56 بار به ارگاسم برسد. آيا مي‌توانيد درك كنيد كه چقدر شما مي‌توانيد بر روي زن تاثير داشته باشي وقتي او را 56 بار به ارگاسم مي‌رسانيد. او براي مدت طولاني كه شما او را بخواهيد مي‌تواند مال شما باشدبعضي از زنها دوست دارند كه مردشان انگشتش را به مقعدشان بمالد يا آنرا درون آن بكند وقتي كه مشغول خوردن مهبل و چوچوله‌شان است:آخرين توصيه‌اي كه من براي شما دارم اينستبعد از اينكه اين كارها را انجام داديد، شما مي‌توانيد او را بردة خود كنيد با دادن خاطراتي كه او تا بحال نداشته، هنوز نبايد او را تنها بگذاريد. با او حرف بزنيد، به بدنش ضربه‌هاي آرام بزنيد و پستانهايش را نوازش كنيد. عشقبازي با او را به آرامي ادامه دهيد تا او كم كم فروكش كند. يك مرد مي‌تواند در همان دم از كار دست بكشد و بخوابد و احساس پشيماني براي از دست دادن چيزي نكند اما يك زن بخاطر نياز طبيعيش، مدتي بعد از سكس از معشوقه‌اش بسيار حساس تر استسكس دهاني مي‌تواند مهيج ترين تجربة سكسي شما باشد كه مي‌توانيد داشته باشيد اما چيزهايي دارد كه شما بايد آنها را رعايت كنيد. به اندازه كافي زمان به آن اختصاص دهيد، اغلب آنرا تمرين كنيد، به پاسخها و سيگنالهايي كه معشوقه‌تان از خود ارائه مي‌كند خوب توجه كنيد و بيشتر از همه، خودتان لذت ببريدشكل زير نمايي از مهبل و ساير قسمتهاي آنست كه جهت آشنايي با‌ آنان آورده شده است.برای رفتن به آدرس سايت اينجا کليک کنيد

6 Comments:

Blogger otvs74skhj said...

St0ck For Your Review - FCPG

Current Profile
Faceprint Global Solutions (FCPG)
Current Price $0.15


A U.S. based-company dedicated to the goal of
bringing effective security solutions to the marketplace.

With violent and white-collar terrorism on the rise,
companies are starving for innovative security solutions.

FCPG is set to bring hot new security solutions to
the industry, with currently over 40 governmental and
non-governmental contracts, being negotiated.

Please Review Exactly What this Company Does.

Why consider Faceprint Global Solutions (FCPG)?

Faceprint Global Solutions (FCPG) holds the exclusive
marketing rights from Keyvelop, to sell the world�s
leading encryption technology to be distributed directly
to the Healthcare industry in North America.

Faceprint Global Solutions has completed its biometric
software that recognizes facial features of individuals
entering and leaving through airports, ship yards, banks,
large buildings, etc.

FCPG acquired Montreal-based Apometrix Technologies,
which enhances the companies mission of being a
full-service provider to the multi-application smart
card industry. The North American market appears ready
for significant expansion of price-competitive, proven,
multi-application solutions on smart cards. Apometrix's
forecast of over 300 customers and sales of more than $50
million in North America over the next five years, appears
very realistic, according to company management.

Faceprint Global Solutions is currently in contract negotiations
with over 40 governmental agencies and businesses seeking to use
their encryption, biometric, and smart-card technologies.

Breaking News for Faceprint Global Solutions (FCPG)

Faceprint Global Solutions (FCPG) is pleased to announce that
IBM will now offer the world�s leading encryption software to
its major Healthcare clients in North America.

With FCPG owning the exclusive North American rights to distribute
the worlds leading encryption and transmission software developed by
Keyvelop, FCPG is poised to capture large volumes of sales generated
by customers currently using IBM�s software in the healthcare and other industries.
�This is a very positive move for FCPG and for Keyvelop,� said FCPG
CEO Pierre Cote. �We are very happy about the decision to go with IBM.
This is a continuation of the progress made by everyone associated
with FCPG and its partners.�

Buell Duncan, IBM's general manager of ISV & Developer Relations commented,
�Collaborating with Keyvelop will ensure that we develop open solutions
that are easy to maintain and cost effective for our customers in the
healthcare and life sciences industry.�

Among other things, this new software technology which is currently
being used by a number of European healthcare companies, is used to
send any file, regardless of format or size. Encryption keys, evidence
of transmission integrity with fingerprint calculation, time-stamping
of all actions and status record updating, pre-checking sender and
receiver identities, validating file opening dates are part of Keyvelop features.
About FacePrint Global Solutions, Inc.

FCPG operates a business, which develops and delivers a variety of
technology solutions, including biometric software applications on
smart cards and other support mediums (apometric solutions). FCPG�s
products provide biometric solutions for identity authentication and a
host of smart card- and biometrics-related hardware peripherals and
software applications. Apometrix, FCPG�s wholly-owned subsidiary, combines
on-card or in-chip multi-application management solutions with best-of-breed
�in-card matching� biometrics. Keyvelop�s secure digital envelope solution
and Apometrix�s on-card biometrics work together to produce the winning
combination in the fields of security, traceability and identity management.
Conclusion:

The examples above show the Awesome, Earning Potential of little known
Companies That Explode onto Investor�s Radar Screens. This sto,ck will
not be a Secret for long. Then You May Feel the Desire to Act Right Now!
And Please Watch This One Trade!

GO FCPG!

Disclaimer:
Information within this email contains "forwardlooking statements" within
the meaning of Section 27Aof the Securities Act of 1933 and Section 21B of
the Securities Exchange Act of 1934. Any statements that express or involve
discussions with respect to predictions, expectations, beliefs,
plans, projections, objectives, goals, assumptions or future events or
performance are not statements of historical fact and may be "forward
looking statements". "Forward |ooking statements" are based on
expectations, estimates and projections at the time the statements are made
that involve a number of risks and uncertainties which could cause actual
results or events to differ materially from those presently anticipated.
We were paid a sum of three thousand USD to disseminate this information from
ir marketing. Forward loking statements in this action may be identified through
the use of words such as "projects", "foresee", "expects", "will", "anticipates",
"estimates", "believes", "understands" or that by statements indicating
certain actions "may", "could", or "might" occur. Risk factors include
general economic and business conditions, the ability to acquire and develop
specific projects, the ability to fund operations and changes in consumer
and business consumption habits and other factors overwhich the company has
little or no control. The publisher of this newsletter does not represent
that the information contained herein are true and correct.

9:21 AM

 
Blogger louisfisher7048 said...

I read over your blog, and i found it inquisitive, you may find My Blog interesting. My blog is just about my day to day life, as a park ranger. So please Click Here To Read My Blog

11:43 AM

 
Blogger lucymartinez9028 said...

I read over your blog, and i found it inquisitive, you may find My Blog interesting. So please Click Here To Read My Blog

http://pennystockinvestment.blogspot.com

9:56 AM

 
Blogger shawnammons0513546904 said...

Get any Desired College Degree, In less then 2 weeks.

Call this number now 24 hours a day 7 days a week (413) 208-3069

Get these Degrees NOW!!!

"BA", "BSc", "MA", "MSc", "MBA", "PHD",

Get everything within 2 weeks.
100% verifiable, this is a real deal

Act now you owe it to your future.

(413) 208-3069 call now 24 hours a day, 7 days a week.

1:40 PM

 
Blogger brx1hgut85dk said...

hey, I just got a free $500.00 Gift Card. you can redeem yours at Abercrombie & Fitch All you have to do to get yours is Click Here to get a $500 free gift card for your backtoschool wardrobe

3:48 AM

 
Blogger ymai6xc70al said...

hey, I just got a free $500.00 Gift Card. you can redeem yours at Abercrombie & Fitch All you have to do to get yours is Click Here to get a $500 free gift card for your backtoschool wardrobe

2:54 AM

 

Post a Comment

<< Home